novinky

Odklad financování již schválených projektů jako další rána pro malé a střední podniky

Praha, 10. ledna 2022. V dnešní nelehké době přichází bohužel pro firmy další potenciální ohrožení v podobě odkladů financování již schválených dotačních projektů. Zejména progresivní a inovativní firmy jsou informovány o tom, že jejich již schválené a probíhající dotační projekty jsou ohroženy. Díky rozpočtovému provizoriu (dále RP) je ohroženo financování těchto projektů, na které však už byly ze strany firem finanční prostředky vynaloženy. Dle názoru Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) tato situace ohrožuje jak dotčené firmy, tak jejich partnery a zejména budoucí konkurenceschopnost českých výrobků. Cash flow firem je velice napjaté, k vysokým cenám energií, materiálu a tlaku na mzdy se přidává další negativní vliv.

Vláda počítá s tím, že nezkrácené dotace se budou vyplácet koncem března. To znamená, že firmy, které dostávaly dotace koncem února, budou muset čekat. Administrativní náklady na vyplacení 1/12 nebo jiné alternativy jsou vysoké a nejsou realizovatelné.

RP a na něj navázaná rozpočtová regulace je důvodem pro nedodržení povinnosti poskytovatele začít poskytovat podporu 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Někteří poskytovatelé dotací, jako např. Technologická agentura ČR, předpokládají tři možnosti: posun termínu poskytnutí podpory na daný kalendářní rok, změnu Závazných parametrů či vypovězení smlouvy o poskytnutí podpory. Nejpravděpodobnější je varianta posunu termínu poskytnutí podpory. I ta je ovšem pro podniky zásadně negativní.

RP může mít vliv na Národní program Životního prostředí (NPŽP) a analogicky i projekty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) předfinancovaných ze státního rozpočtu – apelovali na příjemce, aby žádosti o platbu (ŽoP) podali ještě v roce 2021. Primárně dle pravidel musí po Novém roce (a tedy v provizoriu) vyrovnat závazky z minulých období – a tedy proplatit ŽoP z roku 2021 (31.12.2021 včetně).

Na základě dostupných informací lze tedy usuzovat, že v rámci rozpočtového provizoria je odbor státní správy povinen primárně financovat náklady mandatorní povahy, závazky z minulých období a zároveň využívat pouze 1/12 prostředků reálně hospodařených v roce 2021.

Z pohledu firem je zde však další významný moment. Není možné vypisovat nové dotační tituly – nejsou rozpočtově zabezpečeny (pro otevření výzvy je nutné mít zabezpečenou celou alokaci – to nemusí být v rámci 1/12 2021 rozpočtu zajištěno).

Předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš k tomu uvádí: „Vzhledem k obecně celkovému značnému zpoždění vyhlašování nových výzev k předkládání projektů je situace neúnosná a AMSP ČR apeluje na vládu k urychlenému řešení situace.“ U Národního plánu obnovy vůbec nedošlo k vyhlášení slibovaných programů zaměřených na podporu fotovoltaiky, cirkulárního hospodářství, nakládání s vodou, přičemž nám není znám další plánovaný vývoj, programy měly být vyhlašovány již od září 2021. V operačním programu OPTAK je plánované vyhlášení výzev v květnu 2022, nejsou však ustanoveny ani avizované pracovní skupiny a platformy pro plánování výzev. Pracovní skupiny nyní nefungují. Podobná situace je i u resortu MPSV, kde u operačního programu OP Zaměstnanost+ se komise PROP prezenčně ani online neschází po celou dobu Covidu, tj. již 2 roky a jsou blokovány informace k přípravám tohoto programu pouze pro MPSV.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ-2022-01-10-Odklad financování již schválených projektů